Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności i Regulamin e-Sklepu

Warunki Użytkowania i Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie Polityki prywatności! Korzystając z naszych usług  powierzasz nam niektóre swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc ci zrozumieć, jakie dane gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Gdy udostępniasz nam informacje, możemy sprawić, że nasze usługi będą jeszcze lepsze. Na przykład możemy wyświetlać bardziej trafne wyniki wyszukiwania i reklamy. Korzystając z naszych usług, chcemy jasno określić, w jaki sposób wykorzystujemy informacje oraz w jaki sposób można chronić prywatność. To jest ważne. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu, aby ją uważnie przeczytać. Pamiętaj, że możesz w każdej chwili zarządzać swoimi informacjami i że masz prawo do ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “FORMAT“ Maciej Szutkiewicz z siedzibą
przy  Bitwy Białostockiej 6, 15-103 Białystok, e-mail: biuro@format-ms.pl

Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna:
  6 ust. 1b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia
  lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
 4. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
 5. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
 6. dla potrzeb rekrutacji – na podstawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1a i 1c RODO) – przez okres trwania rekrutacji (chyba że została udzielona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby tej i przyszłych rekrutacji)
 7. w celach ochrony mienia na terenie monitorowanym (podstawa prawna art. 6 ust. 1d i 1e) – przez okres do nadpisania nagrania,
 8. w celach nawiązania kontaktu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 9. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek
 2. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię)

Prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:
 • wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub
 • wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWO USŁUGOWYM FORMAT, pełna treść dostępna jest: TUTAJ.

Regulamin i Polityka zwrotów w Format-MS Plus

Regulamin e-Sklepu

 Regulamin i Polityka zwrotów w Format-MS Plus 

Regulamin e-Sklepu 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.format-ms.pl prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “FORMAT”, Maciej Szutkiewicz ul. Bitwy Białostockiej 6 15-103 Białystok 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.format-ms.pl. 

Sprzedającym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “FORMAT”, Maciej Szutkiewicz ul. Bitwy Białostockiej 6 15-103 Białystok, NIP:966-081-85-79, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: 

 • pod numerami telefonów: tel. 85 869-11-75 oraz tel. 85 869-11-76 koszt połączenia za minutę zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego Klienta. 
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: topoferta@format-ms.pl 

§ 1 DEFINICJE 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klientem jest również Partner B2B zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 poniżej. 

3. Partner B2B – podmiot nie będący osobą fizyczną, z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, z którym Sprzedający zawarł osobną Umowę „B2B”. 

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

6. Firma Klient nie będący:

1. Konsumentem, 

2. Partnerem B2B, 

3. Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.

7. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

9. Towar na zamówienie – Towar będący produktem o ograniczonej dostępności, w przypadku którego możliwość i/lub czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności u producenta lub importera. 

10. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem sprzedawanych Towarów. 

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.format-ms.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie. 

13. Szkolenie – usługi polegające na organizowaniu przez Usługodawcę odpłatnych lub nieodpłatnych szkoleń o tematyce handlowej lub technicznej w których Klient lub osoby wskazane przez Klienta uczestniczą w charakterze słuchacza, po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa i w przypadku odpłatnych Szkoleń – po uiszczeniu całej opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu. Szkolenia organizowane są w formie stacjonarnej lub w formie webinarów (usługa świadczona drogą elektroniczną). 

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, wybrany sposób dostawy (lub odbiór osobisty) oraz sposób uiszczenia ceny, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowy Sprzedaży. Ponadto, pod pojęciem Zamówienia należy rozumieć nabycie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego uczestnictwa w Szkoleniu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 

15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

16. Strona internetowa – strona www znajdująca się pod adresem www.sklep.format-ms.pl 

17. Realizacja zamówienia – czynności obejmujące skompletowanie zamówionego Towaru i jego przekazanie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy. 

18. Konto Klienta – baza zawierająca w szczególności dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień i reklamacji. 

§ 2 ZASADY OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.format-ms.pl, w szczególności zasady składania zamówień, w tym Zamówień obejmujących uczestnictwo w Szkoleniach, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczenia ceny sprzedaży Towarów albo opłaty za uczestnictwo w Szkoleniach, oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Prawem właściwym jest prawo polskie. Regulamin dotyczy także usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w postaci Szkoleń prowadzonych w formie webinarów. 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień. 

3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie wolne od wad, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, za co Sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia o określonej przez Usługodawcę tematyce. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy dopuszczenia określonej osoby do Szkolenia, w przypadku, gdy ta osoba nie będzie spełniała określonych przez Sprzedającego wymagań dotyczących osób do których adresowane będzie dane Szkolenie. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio §3 pkt 18 poniżej. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach prowadzonych w formie webinariów, jest spełnienie przez uczestnika określonych w niniejszym Regulaminie wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca. 

5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia ze Szkolenia osoby, która zakłócać będzie prawidłowy przebieg Szkolenia, w szczególności osoby, która będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub będzie agresywna w stosunku do innych uczestników Szkolenia lub w stosunku do prowadzącego Szkolenie. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim Klientowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Sprzedającego, w tym roszczenie o zwrot opłaty za uczestnictwo w odpłatnym Szkoleniu. 

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu złożenia Zamówienia oraz uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym w formie webinaru, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies 

2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 3 lub nowsza z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub

3. przeglądarka internetowa Chrome z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub

4. przeglądarka internetowa Microsoft Edge z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies

5. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

6. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1Mb

7. najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte

8. dla systemów operacyjnych Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebny jest co najmniej procesor 2 GHz Pentium 4 lub podobny

9. dla systemów operacyjnych Windows XP i Windows 7 potrzebna jest pamięć operacyjna 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB)

10. dla systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebna jest pamięć operacyjna 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB)

7. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań wpływających na funkcjonowanie Sklepu oraz systemu, za pośrednictwem którego prowadzone są Szkolenia w formie webinarów, w tym powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

8. Sprzedający nie udziela gwarancji, że Strona internetowa, na której znajduje się Sklep, system za pośrednictwem którego prowadzone są Szkolenia w formie webinarów oraz serwery, na których znajduje się Strona internetowa i ww. system są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klienta, ani, że Strona internetowa lub system za pośrednictwem, którego prowadzone są Szkolenia w formie webinarów, nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi niebezpiecznymi elementami. 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1. Informacje dotyczące Towarów na zamówienie, które zostały zamieszczone na Stronie internetowej, z uwagi na okoliczność, że nie 

znajdują się w posiadaniu Sprzedającego i dostępne są wyłącznie na zamówienie, są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 

2. Wszystkie ceny Towarów oraz opłaty za uczestnictwo w Szkoleniach udostępnionych w Sklepie, są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Sprzedający zastrzega, że w przypadku, gdy Zamówienie jest składane przez Klienta mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Polski cena Towarów podana w złotych polskich zostanie przeliczona na jej równowartość w innej walucie (wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski) tj.:

1. równowartość w Euro w przypadku zamówień składanych przez Klientów z terytorium UE z wyłączeniem Polski, 

2. równowartość w USD w przypadku zamówień składanych przez Klientów spoza terytorium UE. 

3. Powyższe nie dotyczy opłat za uczestnictwo w Szkoleniach, które powinny być dokonywane w złotych polskich, niezależnie od miejsca zamieszkania/siedziby osoby, która będzie dokonywać nabycia uczestnictwa w Szkoleniu. Klient dokonuje zapłaty w walucie w jakiej złożył Zamówienie. 

3. Łączna cena jaką Klient jest zobowiązany zapłacić uwzględniająca odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz koszty dostawy zostanie przeliczona i udostępniona Klientowi bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Opłaty za Szkolenia są podawane zawsze w kwocie brutto. 

4. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub wyjątkowo drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienia dokonywane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Uczestnictwo w Szkoleniach może zostać nabyte wyłącznie za pośrednictwem Strony internetowej. 

5. Klient:

1. może dokonać rejestracji w Sklepie w celu założenia Konta Klienta, 

2. ma możliwość złożyć Zamówienie bez przeprowadzania rejestracji, 

3. niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta może zawrzeć ze Sprzedającym Umowę „B2B” w celu uzyskania statusu Partnera B2B. 

6. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę firmy (przedsiębiorcy), numer NIP (przedsiębiorcy), kraj i adres (przedsiębiorcy), adres e-mail, telefon kontaktowy (przedsiębiorcy), imię i nazwisko oraz adres email osoby do kontaktu (przedsiębiorcy), login (przedsiębiorcy) oraz hasło (konsumenci), zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności, co jednocześnie stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do Realizacji zamówień Klienta. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Klient otrzyma wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail, z wyjątkiem Klientów będących przedsiębiorcami, którzy ustalają login indywidualnie podczas rejestracji. Hasło stanowi ciąg ustalanych przez Klienta będącego konsumentem znaków. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami hasło generowane jest automatycznie podczas rejestracji i przesyłane na adres email wskazanej podczas rejestracji osoby do kontaktu, które to hasło powinno zostać zmienione podczas pierwszego logowania. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im loginu i/lub hasła przez Klienta. Dostęp do Szkoleń organizowanych w formie webinarów odbywać się będzie za pośrednictwem zewnętrznych systemów wybranych przez Sprzedającego. 

7. Uczestnictwo w Szkoleniach może być nabywane wyłącznie przez osoby posiadające Konto Klienta. W terminie 3 dni roboczych od dnia nabycia uczestnictwa w Szkoleniu, uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia tego Zamówienia oraz w przypadku Szkoleń odpłatnych – numer konta, na które należy dokonać opłaty lub link do serwisu płatności elektronicznych, za pośrednictwem, którego możliwym będzie dokonanie opłaty. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu powinna zostać uiszczona w terminie 3 dni od dnia otrzymania powyższej wiadomości. Po bezskutecznym upływie tego terminu złożone Zamówienie w zakresie uczestnictwa w odpłatnym Szkoleniu będzie anulowane. 

8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może uzupełnić lub zmieniać swoje dane, a także dokonać zmiany hasła. 

9. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: topoferta@format-ms.pl 

10. Przy składaniu Zamówienia Klient:

1. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku, 

2. w przypadku, gdy posiada Konto Klienta loguje się na nie, a jeżeli chce złożyć Zamówienie Towarów z pominięciem rejestracji wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail, 

3. wybiera sposób oraz adres dostawy, 

4. wybiera formę płatności, 

11. W wypadku, gdy podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia dane nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

12. Złożone przez Klienta Zamówienie obejmujące Towary na zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedającego. 

13. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana automatycznie przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu informacji o zamówieniu na serwer Sklepu. 

14. Więc sprzedający sprawdza złożone Zamówienie pod względem poprawności podanych danych, a następnie przesyła Klientowi wiadomość elektroniczną (e-mail) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o potwierdzenie przez Klienta złożonego Zamówienia. 

15. Sprzedający oświadcza, iż może uzależnić potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w tym wykonanie Usług dodatkowych, od uzyskania od Klienta potwierdzenia autentyczności dyspozycji danej czynności drogą elektroniczną (e-mail). W tym celu Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia od Klienta nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia. 

16. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedającego i braku możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia. 

17. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sprzedającego Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów; 

2. anulowanie całości Zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako cofnięcie złożonego Zamówienia. 

Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze. 

18. Sprzedający rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” lub „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia. W przypadku Partnerów B2B czas rozpoczęcia Realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie. 

19. Sprzedający uprawniony jest do odwołania Szkolenia w każdym czasie przed datą rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności w przypadku, gdy ilość osób uczestniczących w szkoleniu będzie niższa niż minimalna liczba uczestników Szkolenia określona przez Sprzedającego. W przypadku odwołania Szkolenia przez Sprzedającego, Klientowi nie będą przysługiwać względem Sprzedającego żadne roszczenia związane z odwołaniem Szkolenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej przez Klienta na rzecz Sprzedającego opłaty za uczestnictwo w odpłatnym Szkoleniu. Do zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty za uczestnictwo w odpłatnym Szkoleniu stosuje się odpowiednio zasady zwrotu ceny za Towar w przypadku niezrealizowania Zamówienia. 

20. W celu umożliwienia Klientom wyrażenia opinii o właściwej realizacji Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety stanowi wyłącznie uprawnienie a nie obowiązek Klienta. 

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI 

1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. (przesyłki o wadze do 2 kg), zgodnie z wyborem formy dostawy dokonanym przy składaniu Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego “FORMAT”, Maciej Szutkiewicz mieszczącego się przy ul. Bitwy Białostockiej 6 w Białymstoku, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

2. Dostawa realizowana jest w terminie podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. W przypadku zamówienia kilku Towarów z różnym terminem dostępności Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów w najpóźniejszym ze wskazanych terminów, z tym, że są to orientacyjne terminy dostawy i dotyczą Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku Partnera B2B termin dostarczenia Towaru będzie ustalany indywidualnie 

3. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając wchodząc na stronę sklepu. 

§ 5 PŁATNOŚCI 

1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:

1. gotówką przy odbiorze osobistym, 

2. za pobraniem (przy odbiorze Towaru), 

3. za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych udostępnionych na Stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia lub 

4. przelewem na konto bankowe Sklepu w terminie 7 od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. 

W przypadku Parterów B2B sposoby płatności za Zamówienia ustalone są indywidualnie. 

2. Na każdy sprzedany Towar lub za nabycie uczestnictwa w Szkoleniu, Sprzedający wystawia dowód sprzedaży (fakturę lub paragon). 

3. Faktura VAT za kupiony Towar lub nabycie uczestnictwa w Szkoleniu zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptując Regulamin Klient wyraża niniejszym zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej. Klient może zgłosić potrzebę otrzymania faktury w formie papierowej, jednakże w takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty ekologicznej. Potrzebę otrzymania faktury VAT w formie papierowej Partner B2B zgłasza Sprzedającemu, pisząc na adres sklep@format-ms.pl, a pozostali Klienci Sklepu wpisując takie żądanie podczas składania Zamówienia w polu „Uwagi”. 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAZY, ZWROT TOWARU 

1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy Umowa Sprzedaży dotyczy świadczenia usługi, w tym Szkolenia – od dnia jej zawarcia. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może pobrać wzór powyższego oświadczenie pod linkiem: Wzór oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać na adres Sprzedającego. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedającego usługi, w tym usługi Szkolenia, przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do usług, w tym usług Szkoleń, wykonanych przez Sprzedającego, niezależnie od tego czy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odebrał świadczenie Sprzedającego, w szczególności niezależnie od tego czy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta uczestniczył w wykonanym Szkoleniu. 

2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który odstąpił od Umowy Sprzedaży przysługuje zwrot całej dokonanej wpłaty. Sprzedający ma prawo z kwoty zwracanej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta potrącić wartość różnicy pomiędzy wybranym przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta kosztem przesyłki a najtańszą forma przesyłki dostępną w Sklepie. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedającego pokrywa Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. W przypadku dokonania zwrotu na koszt Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów zwrotu z kwotą, którą zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. 

3. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości. 

4. Zwrotowi nie podlegają Towary stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu jak również Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. W przypadku sprzedaży Towarów Partnerom B2B zwrotowi nie podlegają również Towary oznaczone w Sklepie jako „Towary na zamówienie”. 

5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Zwrot zakupionego Towaru przez Partnera B2B jest regulowany przez oddzielne postanowienia umieszczone w Umowie „B2B” zawartej między Klientem, a Sprzedającym.

 § 7 PROCEDURA REKLAMACJI FIRMY ORAZ PARTNERA B2B 

1. W przypadku, gdy dostarczony Towar ma wadę lub Szkolenie jest niezgodne z Umową Sprzedaży Firma lub Partner B2B może na adres Sprzedającego złożyć reklamacje. 

2. W celu złożenia reklamacji Firma/Partner B2B kontaktuje się z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym “FORMAT”, Maciej Szutkiewicz ul. Bitwy Białostockiej 6 15-103 Białystok, a następnie po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, dostarcza Sprzedającemu reklamowany Towar wraz ze wskazaniem przydzielonego numeru zgłoszenia. Złożenie reklamacji następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru wraz z dostarczeniem numeru zamówienia internetowego lub numeru faktury / paragonu oraz daty zakupu. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące szkoleń powinny nastąpić poprzez kontakt pod adresem: biuro@format-ms.pl. 

3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

4. Jeżeli Towar ma wadę, Firma lub Partner B2B może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Firmy lub Partnera B2B wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jednakże Firma lub Partner B2B, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Firmę lub Partnera B2B jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Firmie lub Partnerowi B2B. Przy czym roszczenie Firmy lub Partnera B2B o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż z upływem 2 lat od dnia wydania Towaru. Jeżeli Firma lub Partner B2B żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady. 

§ 8 PROCEDURA REKLAMACJI KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIEBIORCY Z UPRAWNIENIEMI KONSUMENTA 

1. W przypadku niezgodności Towaru lub Szkolenia z Umową Sprzedaży Konsument może na adres Sprzedającego złożyć reklamacje. 

2. W celu złożenia reklamacji Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta kontaktuje się z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym “FORMAT”, Maciej Szutkiewicz ul. Bitwy Białostockiej 6 15-103 Białystok, a następnie po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, udostępnia Sprzedającemu reklamowany Towar wraz ze wskazaniem przydzielonego numeru zgłoszenia. Złożenie reklamacji następuje z chwilą odebrania przez Sprzedającego reklamowanego Towaru – udostępnionego przez konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, wraz z dostarczonym numerem zamówienia internetowego lub numeru faktury / paragonu oraz daty zakupu. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące szkoleń powinny nastąpić poprzez kontakt pod adresem: biuro@format-ms.pl. 

3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność I funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 
 2. 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. 

5. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.

Chyba że Sprzedający wykaże, że: 

1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, 

2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 

3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy; 

3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; 

4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego. 

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli: 

1. zostało ono przeprowadzone przez sprzedającego lub na jego odpowiedzialność; 

2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez sprzedającego lub osobę trzecią. 

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. 

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać od Sprzedawcy jego naprawy lub wymiany. 

10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda napraw lub dokonać naprawy, gdy konsument Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

12. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający. 

13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta towar na swój koszt. 

14. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

15. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony. 

16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, m.in.) gdy:

1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z § 8 ust. 10 Regulaminu. 

2. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności zgodnie z § 8 ust. 12-14 Regulaminu. 

3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 

4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 8 ust. 9-15 Regulaminu; 

5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

17. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny. 

18. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową. 

19. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“ 

§ 9 GWARANCJA UDZIELONA PRZEZ PRODUCENTA 

Towary zakupione w Sklepie mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów. Jest możliwość przeprowadzenia procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji za Pośrednictwem Sprzedającego. 

§ 10 OGÓLNE WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI 

1. Punkt serwisowy może odmówić przystąpienia do usunięcia w towarze wady lub niezgodności jego z umową w przypadku naruszenia plomb fabrycznych, serwisowych, stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na towarze, bądź ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby nieupoważnione. 

2. Naprawa nieodpłatna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie. 

3. Obsługą zgłoszeń reklamacyjnych wynikających z istnienia wady lub niezgodności z umową nie są objęte:

1. wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem, niedbałością użytkownika lub stosowaniem towaru niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa, 

2. uszkodzenia produktu powstałe na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, uszkodzeń termicznych, 

chemicznych, zanieczyszczenia, korozji i rdzy, ścierania zewnętrznej powłoki towaru. 

3. Uszkodzenia towaru powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (innych niż zalecane przez producenta lub Sprzedającego) lub użycia ich niezgodnie z zaleceniami producenta lub Sprzedającego. 

4. czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie czytników itp. uszkodzenia towaru powstałe w wyniku nieprawidłowego zasilania, nieprawidłowej sieci sygnałowej, 

5. objawy normalnego zużycia w eksploatacji takie jak: przepalenie bezpieczników dostępnych dla użytkownika, namagnesowanie kineskopu, zmniejszenie emisji i trwałe ślady na kineskopie lub panelu LCD/TFT wynikające ze specyfiki eksploatacji, wyświecenie promienników podczerwieni, typowe zużycie elementów ruchomych np. pasków zębatych. 

6. uszkodzenia powstałe wskutek przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz wadliwie wykonanej instalacji zasilającej. 

4. roszczenia z tytułu parametrów technicznych towaru o ile są one zgodne z podanymi przez producenta; 

§ 11 ZMIANA REGULAMINU 

1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta na stronie Sklepu nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe. 

2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie. Uprawnienie to może zrealizować w sposób opisany w § 3 ust. 9 Regulaminu. 

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, z tym zastrzeżeniem, że Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów. 

Data wejścia w życie Regulaminu 01.01.2023 r.

Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@format-ms.pl w przypadku pytań związanych ze zwrotami.

Skontaktuj się z nami pod adresem marketing@format-ms.pl w przypadku pytań związanych z obsługą sklepu on-line.

Skontaktuj się z nami pod adresem topoferta@format-ms.pl w przypadku pytań związanych z ofertą produktową.

Dokumenty